Vấn đề dân số và quan điểm của Đảng ta trong giải quyết vấn đề dân số ở nước ta hiện nay?

Vấn đề dân số và quan điểm của Đảng ta trong giải quyết vấn đề dân số ở nước ta hiện nay?

Vấn đề dân số và quan điểm của Đảng ta trong giải quyết vấn đề dân số ở nước ta hiện nay?

Lời giải

Dân số là số lượng người, cơ cấu, mật độ dân cư trên một vùng lãnh thổ tại một thời điểm nhất định. Đó là tình hình dân số của một địa phương, một quốc gia và rộng hơn là thế giới. Vấn đề dân số là những vấn đề nảy sinh cần phải giải quyết liên quan đến số lượng người, cơ cấu, mật độ dân cư trên một vùng lãnh thổ… bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của con người. Cùng với vấn đề sinh thái, vấn đề dân số hiện nay cũng trở nên cấp bách và mang tính toàn cầu.

Dân số’ là điều kiện thường xuyên, tất yếu đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Vai trò của dân số được thể hiện trước hết ở số lượng và chất lượng dân cư. Số lượng dân cư là số lượng người, mật độ dân số (số người và sự phân bố) trên một vùng lãnh thổ tại một thời điểm nhất định, phản ánh sức mạnh về lượng của dân số và có ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nhân lực trong quá trình sản xuất xã hội, tổ chức phân công lao động xã hội. Chất lượng dân cư là chất lượng người của dân số, biểu hiện ở sức mạnh về trí lực và năng lực thực tiễn của con người. Chất lượng dân cư được đo bằng tỷ lệ các cơ cấu về tuổi đời, học vấn, giới tính, sức khỏe, nghề nghiệp xã hội, các giai tầng… Trong điều kiện cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ phát triển như hiện nay, sức mạnh về chất của dân cư ngày càng trở nên quan trọng và không thể thiếu trong nền sản xuất xã hội.

Sự gia tăng dân số luôn ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội. Sự gia tăng dân số quá nhanh, hoặc quá chậm đều ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của xã hội. Hiện trạng vấn đề dân số thế giới hiện nay cho thấy, sự gia tăng dân số quá lớn đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc, nó không chỉ gây ra khó khăn cho các nước chậm phát triển, mà có liên quan đến sự phát triển của nhiều quốc gia. Bởi vậy, giải quyết vấn đề dân số hiện nay đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia, của cả cộng đồng quốc tế cùng tham gia giải quyết.

Nước ta là một nước có số lượng dân cư tương đối lớn trên thế giới, mật độ dân số vượt xa các nước trong khu vực và tỷ lệ gia tăng dân số cao. Hiện trạng và sự bùng nổ dân số ở nước ta hiện nay đã tạo ra các áp lực lớn cho sự phát triển kinh tế – xã hội, như nghề nghiệp, việc làm, giáo dục… và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của đất nước. Từ hiện trạng của vấn đề dân số hiện nay ở nước ta, để thực hiện được các mục tiêu kinh tế – xã hội, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước, Đảng ta xác định phải: “Giảm tốc độ tăng dân số. Tiếp tục kế hoạch giảm sinh… nâng cao chất lượng dân số… Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc…”

Cán bộ, chiến sĩ quân đội cần nắm vững quan điểm của Đảng về vấn đề dân số và chính sách dân số của Nhà nước hiện nay. Gương mẫu trong quá trình thực hiện và làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chiến lược dân số của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.