Vấn đề mất cân bằng sinh thái hiện nay và quan điểm của Đảng ta trong giải quyết vấn đề này?

Vấn đề mất cân bằng sinh thái hiện nay và quan điểm của Đảng ta trong giải quyết vấn đề này?

Vấn đề mất cân bằng sinh thái hiện nay và quan điểm của Đảng ta trong giải quyết vấn đề này?

Lời giải

Môi trường sinh thái là tổng hợp những điều kiện tự nhiên và xã hội có liên quan đến sự sống của con người và sự tồn tại, phát triển của xã hội. Đây là môi trường trong đó con người sinh sống và hoạt động.

Hiện trạng của môi trường sinh thái toàn cầu hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề căng thẳng, phức tạp và cấp bách đòi hỏi phải được nhận thức và giải quyết. Hiện nay, nhân loại đang đứng trước nguy cơ hiện hữu của một cuộc khủng hoảng sinh thái toàn cầu để dọa tới toàn bộ sự sống trên trái đất như: sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sự tăng lên về nhiệt độ của toàn cầu và “hiệu ứng nhà kính”, mưa a-xít, sa mạc hóa đất đai, ô nhiễm khí quyển, nguồn nước… Thực tế cho thấy, ngày nay đã và đang xảy ra các cuộc khủng hoảng sinh thái cục bộ ở nhiều nơi trên trái đất và nhiều quốc gia khác nhau.

Hiện trạng của sự mất cân bằng sinh thái hiện nay do nhiều nguyên nhân đưa lại, nhưng trước hết là do hạn chế về trình độ tri thức khoa học và công nghệ; do con người chưa nhận thức và vận dụng đầy đủ các quy luật của tự nhiên vào trong hoạt động thực tiễn của mình. Nguyên nhân trực tiếp là do sự phát triển nhanh chóng của nền sản xuất vật chất và sự gia tăng dân số quá lớn trên hành tinh. Nguyên nhân sâu xa là thuộc về bản chất của chế độ xã hội và quan hệ sản xuất chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa.

Phương hướng giải quyết vấn đề sinh thái hiện nay:

Thứ nhất, tăng cường giáo dục, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường sinh thái cho con người và các thế hệ để nhận thức và vận dụng đúng đắn các quy luật của tự nhiên trong hoạt động thực tiễn.

Thứ hai, cần phải sử dụng tất cả các thành tựu của khoa học và có sự hợp tác của tất cả các tổ chức, các quốc gia tham gia giải quyết nhằm khắc phục vấn đề mất cân bằng sinh thái hiện nay.

Thứ ba, xóa bỏ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa và xây dựng thành công hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa để tạo ra cơ sở kinh tế – xã hội giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa xã hội và tự nhiên.

Với luận điểm tổng quát về sự phát triển bền vững, Đảng ta khẳng định: “Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”[1]. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta đã chỉ ra những phương hướng cơ bản trong bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái ở nước ta hiện nay là: “Tăng cường quản lý tài nguyên quốc gia… ngăn chặn các hành vi hủy hoại và gây ô nhiễm môi trường… tích cực phục hồi môi trường sinh thái bị phá hủy. Tiếp tục phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ đa dạng hóa sinh học…”[2].

Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, cán bộ, chiến sĩ quân đội cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng ta về bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Gương mẫu đi đầu trong bảo vệ môi trường, môi sinh; tích cực đấu tranh ngăn chặn các hành vi hủy hoại môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

[1]   Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2001, tr. 162.

[2]   Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2006, tr. 94.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.