Vận dụng lý luận hình thái kinh tế – xã hội của C. Mác trong nhận thức và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay?

Vận dụng lý luận hình thái kinh tế – xã hội của C. Mác trong nhận thức và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay?

Vận dụng lý luận hình thái kinh tế – xã hội của C. Mác trong nhận thức và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay?

Lời giải

Lý luận hình thái kinh tế – xã hội đã chỉ ra cấu trúc hiện thực của một hình thái kinh tế – xã hội bao gồm ba yếu tố cơ bản là lực lượng sản xuất; quan hệ sản xuất; kiến trúc thượng tầng và mối quan hệ biện chứng giữa ba yếu tố cơ bản trên. Tác động và mối quan hệ biện chứng giữa các yếu tố cơ bản đã tạo ra động lực bên trong thúc đẩy sự vận động, phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội trong lịch sử. Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là cơ sở khoa học để Đảng ta xác định đúng mục tiêu, mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là sự khái quát vận dụng phạm trù hình thái kinh tế – xã hội phù hợp với điều kiện lịch sử của cách mạng nước ta hiện nay.

Trong mô hình chủ nghĩa xã hội, Đảng ta xác định phải xây dựng và phát triển toàn diện cả về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng. Bởi vì phạm trù hình thái kinh tế – xã hội cho phép nhận thức xã hội nói chung và chủ nghĩa xã hội nói riêng phải là sự phát triển đồng bộ, tương ứng với nhau của các yếu tố cơ bản.

Với tinh thần đổi mới, Đảng ta nhận thức đúng và vận dụng sáng tạo lý luận hình thái kinh tế – xã hội vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Đảng ta đã xác định đúng mô hình phát triển, trình độ, bước đi và phương thức xây dựng từng mặt cụ thể trong tính chỉnh thể của hình thái kinh tế – xã hội. Đảng ta chủ trương đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất, với những chính sách phát huy nội lực và mở rộng quan hệ quốc tế để kết hợp giữa đi tất với đón đầu; giữa tuần tự và nhảy vọt, đảm bảo sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất. Trong cải tạo quan hệ sản xuất, Đảng ta nhất quán việc chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với cơ cấu nhiều thành phần kinh tế, đa dạng hóa các hình thức sở hữu. Trong xây dựng kiến trúc thượng tầng, Đảng ta chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò của cả hệ thông chính trị tiến tới hoàn thiện hệ thống kiến trúc thượng tầng gọn nhẹ, có tính hiệu lực và hiệu quả cao đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.