Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong xác định mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta hiện nay?

Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong xác định mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta hiện nay?

Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong xác định mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta hiện nay?

Lời giải

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là quy luật cơ bản nhất chi phối sự vận động, phát triển của các phương thức sản xuất và các hình thái kinh tế – xã hội trong lịch sử. Đảng ta đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo quy luật này vào xác định mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Nội dung quan điểm của Đảng ta về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Do lực lượng sản xuất của ta thấp kém, để sản xuất nhiều hàng hóa thỏa mãn nhu cầu xã hội, Đảng ta khẳng định, thực hiện nhất quán phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Lực lượng sản xuất ở nước ta đang tồn tại khách quan nhiều trình độ khác nhau về công cụ lao động, về tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng người lao động. Cùng với nó là còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất. Do vậy, phải phát triển nhiều thành phần kinh tế để tạo ra nhiều phương thức kết hợp khác nhau giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, làm cho nền sản xuất phát triển, tạo ra nhiều sản phẩm xã hội.

Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo để định hướng cho sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Phát triển nền kinh tế hàng hóa tất yếu phải sử dụng và vận dụng cơ chế thị trường, đòi hỏi phải có sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa để định hướng cho toàn bộ chế độ kinh tế xã hội. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát ở nước ta hiện nay, là sự tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận của Đảng ta, thể hiện sự vận dụng sáng tạo quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là yêu cầu khách quan để tạo ra địa bàn và điều kiện thuận lợi thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, giải phóng sức sản xuất xã hội và đảm bảo sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất.

Nhận thức và vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là yêu cầu khách quan để thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ở nước ta hiện nay; khắc phục những quan niệm không đúng về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ của lực lượng sản xuất trong thực tiễn đổi mới đất nước hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.