Gợi ý trả lời của phần câu hỏi phần tự luận mô đun 2 môn Vật lý

Ngoài các phương pháp dạy học đã được giới thiệu trong Những vấn đề chung về phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực tôi còn sd các phương pháp dạy học nào khác để phát triển phẩm chất và năng lực trong môn Vật lí THPT như Phương pháp tự học, tự nghiên cứu tìm tòi ở nhà theo nhóm hoặc cá nhân. Giúp các em phát huy năng lực tự học tự tìm tòi, đào sau kiến thức. Ngoài ra tôi còn cho các em thảo luận vấn đề đảo ngược để tìm tòi những vấn đề sáng tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.