Việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay có phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử và xu thế phát triển của thời đại hay không?

Việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay có phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử và xu thế phát triển của thời đại hay không?

Việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay có phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử và xu thế phát triển của thời đại hay không?

Lời giải

Hiện nay, các thế lực thù địch và cơ hội cho rằng, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ chứng tỏ chủ nghĩa xã hội là không phù hợp với quy luật khách quan của sự vận động lịch sử và không có đủ các điều kiện vật chất, văn hóa để phát triển. Ớ Việt Nam, những người theo quan điểm cơ hội, xét lại cho rằng quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là quá sớm và sai lầm, do ‘đó phải “quay lại chủ nghĩa tư bản”. Một số người khác lại xuyên tạc lý luận hình thái kinh tế – xã hội của chủ nghĩa Mác – Lênin và cho rằng, cứ để Việt Nam phát triển chủ nghĩa tư bản, rồi do tiến trình lịch sử – tự nhiên sẽ phát triển lên chủ nghĩa xã hội. Theo họ, hiện nay Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội là ảo tưởng, chủ quan, duy ý chí và trái với tiến trình lịch sử – tự nhiên.

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin để xem xét tính tất yếu và khả năng quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, đòi hỏi phải tính đến cả điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan trong hoàn cảnh lịch sử mới.

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay là phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử; phù hợp với tính quy luật của việc bỏ qua một hay vài hình thái kinh tế – xã hội trong sự phát triển lịch sử. Con đường phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay là do tính tất yếu về chính trị và kinh tế quy định. Sau thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc, việc lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là tất yếu. Mục tiêu chủ nghĩa xã hội thuộc về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn ta phù hợp với xu thế của thời đại 4.0 Việt Nam, tính tất yếu chính trị giữ vị trí hàng đầu trong việc lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.

Xét về tiền đề kinh tế vật chất, ở Việt Nam, tiền đề đó đang trong quá trình phát triển. Những cơ sở kinh tế, kỹ thuật và tài nguyên quốc gia đã bước đầu có được và giành được. Đó là thành quả của nhân dân lao động trải qua các cuộc đấu tranh cách mạng chống các thế lực xâm lược, trong xây dựng và trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện nay ở Việt Nam, những cơ sở kinh tế – kỹ thuật đang trong quá trình phát triển và gắn với yếu tố thời đại, bởi vậy không cần phát triển qua chế độ tư bản chủ nghĩa, mà vẫn cho phép xác lập được những tiền đề kinh tế – vật chất cho bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bảo đảm tốt nhất cho độc lập dân tộc và phù hợp với hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam hiện nay. Thực tiễn đã chứng minh rằng, độc lập dân tộc là cơ sở để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngược lại, xây dựng chủ nghĩa xã hội là điều kiện đảm bảo cho độc lập dân tộc thật sự ở Việt Nam.

Đây là cơ sở khoa học để củng cố niềm tin vào sự tất thắng của sự nghiệp đổi mới, của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Là cơ sở khoa học để quán triệt quan điểm của Đảng ta và đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.