Top tài liệu

Đoạn văn về công việc tình nguyện bằng Tiếng Anh lớp 7- Mẫu số 1

Many people in the world do volunteer work. There are many volunteer works such as visiting old or sick people, teach poor children and so on. In my opinion, there are five main reasons why i do volunteer work. I want to bring happiness to poor and disabled children as well as boys who no have longer fathers and girls who no have mothers. I want to help these children be gone to school and teach them things which they usually learn from their parents. Beside, i also want to take care of old and sick people because i consider them as their relatives and hope to help them pass over loneliness and sickness. In the next summer vacation, if i have time, i’ll enjoy some organisation with my friends. Finally, above all things, i think that the happiest people in the world are those who help to bring happiness to others.

Nhiều người trên thế giới làm công việc tình nguyện. Có rất nhiều công việc thiện nguyện như thăm người già hoặc bệnh tật, dạy trẻ em nghèo, v.v. Theo tôi, có năm lý do chính khiến tôi làm công việc tình nguyện. Tôi muốn mang lại hạnh phúc cho những trẻ em nghèo, khuyết tật cũng như những em trai không còn cha và những em gái không còn mẹ. Tôi muốn giúp những đứa trẻ này được đến trường và dạy chúng những điều chúng thường học từ cha mẹ chúng. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn chăm sóc những người già, bệnh tật vì tôi coi họ như người thân của mình, mong giúp họ vượt qua nỗi cô đơn, bệnh tật. Trong kỳ nghỉ hè tới, nếu có thời gian, tôi sẽ cùng bạn bè tổ chức một số hoạt động vui chơi. Cuối cùng, trên tất cả mọi thứ, tôi nghĩ rằng những người hạnh phúc nhất trên thế giới là những người giúp mang lại hạnh phúc cho người khác.

Đoạn văn về công việc tình nguyện bằng Tiếng Anh lớp 7- Mẫu số 2

I have a lot of interests but most of my work is volunteering. It made me able to make friends with many people and I could help poor students with difficulties when I gave something to them, I was very happy and always thanked them in the happy face. I hope everyone will do more volunteer work.

Tôi có rất nhiều sở thích nhưng hầu hết công việc của tôi là tình nguyện. Điều đó giúp tôi có thể kết bạn với nhiều người và tôi có thể giúp đỡ những học sinh nghèo khó khăn khi tôi tặng một thứ gì đó cho họ, tôi rất vui và luôn cảm ơn họ trên gương mặt hạnh phúc. Tôi hy vọng mọi người sẽ làm nhiều công việc thiện nguyện hơn nữa.

Đoạn văn về công việc tình nguyện bằng Tiếng Anh lớp 7- Mẫu số 3

Volunteer is nowadays a kind of community activity that attracts a large number of attendants from different age group on the basis of its huge advantages. In the first place, voluntary work provides adolescents many precious opportunities to develop social skills, foster independence and form the ability to deal with difficulties in different situations. Simultaneously, every member will be taught how to work in a team, the way to make conversation or the responsibility of finishing a task. The experience you gain will be valuable for your future, and, hence tackles serious problems in later life and ameliorates your quality of work. In addition, volunteer requires us kindness, determination, flexibility and a sense of moral responsibility to adapt to something new, thus improving our character as well as our ability. What is more, you can widen your relationship by making new friends through regular activities of clubs or organizations. You can also have a chance to travel more, have great adventures, approach something new or explore more interesting things you have not experienced before. In conclusion, the number of people applying for voluntary work has been on the increase in recent years and in the future, this figure is expected to rise higher when more people can realize profound effects of volunteering on the lives of individuals.

Ngày nay, công việc tình nguyện là một trong số các hoạt động cộng đồng mà thu hút được số lượng lớn người tham gia ở các độ tuổi khác nhau bởi vì những lợi ích vô cùng to lớn mà nó mang lại. Điều đầu tiên, công việc tình nguyện mang đến cho những thanh thiếu niên nhiều cơ hội quý giá để phát triển những kỹ năng xã hội, thúc đẩy sự tự lập và hình thành các kỹ năng để ứng phó với mọi khó khăn trong các hoàn cảnh khác nhau. Mỗi thành viên sẽ được dạy cách làm việc trong một nhóm, cách để bắt đầu và duy trì cuộc trò chuyện hay là trách nhiệm của bản thân trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Những kinh nghiệm mà chúng ta có được sẽ rất có ích cho tương lai của chúng ta, giúp ta giải quyết những vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống sau này và cải thiện chất lượng công việc của chúng ta. Thêm vào đó, công việc tình nguyện đòi hỏi ở chúng ta lòng nhân hậu, sự quyết đoán, một trách nhiệm đạo đức và sự linh hoạt để thích ứng với những thứ mới, do đó giúp cải thiện nhân cách bản thân và khả năng của chúng ta. Hơn thế nữa, chúng ta có thể mở rộng mối quan hệ của mình bằng việc kết bạn mới thông qua những hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ hay các tổ chức. Chúng ta cũng có thể có cơ hội được đi nhiều hơn, có những chuyến du ngoạn tuyệt vời, tiếp cận với những thứ mới lạ và khám phá những điều thú vị mà chúng ta chưa từng có cơ hội được trải nghiệm. Tóm lại, số lượng người đăng ký tham gia công việc tình nguyện đang ngày càng tăng trong những năm gần đây và trong tương lai, con số đầy được kỳ vọng là sẽ tăng mạnh khi ngày càng nhiều người hơn nhận thức được ảnh hưởng sâu sắc của công việc tình nguyện lên đời sống cá nhân mỗi người.

Đoạn văn về công việc tình nguyện bằng Tiếng Anh lớp 7- Mẫu số 4

Being a volunteer is one of the best things you can do with your life. It’s a great way to help other people. It’s also very satisfying to know that you are not wasting your time and are helping people who need help. Many of us could and should be out there doing voluntary activities of some kind. So many volunteer organizations need extra hands. It really is easy. Just pick up the phone and offer your services. I think too many of us settle into a lazy lifestyle. We just want to come home and watch TV. Life is much more interesting when you’re a volunteer. I’ve found it really opens your eyes to how some people live. It’s sometimes sad to see how the government lets people down, but at least I’m doing my bit.

Trở thành tình nguyện viên là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm với cuộc đời mình. Đó là một cách tuyệt vời để giúp đỡ người khác. Bạn cũng rất hài lòng khi biết rằng bạn không lãng phí thời gian và đang giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Nhiều người trong chúng ta có thể và nên ở ngoài đó thực hiện các hoạt động tình nguyện dưới một số hình thức. Vì vậy, rất nhiều tổ chức tình nguyện cần thêm sự chung tay. Nó thực sự là dễ dàng. Chỉ cần nhấc điện thoại và cung cấp dịch vụ của bạn. Tôi nghĩ rằng có quá nhiều người trong chúng ta sống theo lối sống lười biếng. Chúng tôi chỉ muốn về nhà và xem TV. Cuộc sống thú vị hơn nhiều khi bạn là một tình nguyện viên. Tôi thấy nó thực sự giúp bạn mở rộng tầm mắt về cách sống của một số người. Đôi khi thật buồn khi thấy cách chính phủ khiến người dân thất vọng, nhưng ít nhất tôi đang làm theo ý mình.

Đoạn văn về công việc tình nguyện bằng Tiếng Anh lớp 7- Mẫu số 5

Being a summer volunteer is one of the good things we can do in our student time. Instead of wasting our time playing games or wandering with our friends, we can join the Blue Summer campaign at schools. By doing so, we can become young volunteers to help people who are in need. I always remember last summer when our volunteer team had been to a poor countryside. That place even lacked of clean water and electricity, while in many other places people are wasting them. After a day of resting, we started to clean up the old school together, attended in the project of reconstructing a number of local bridges which funded by donors. We lived in some of the houses of the local people, and we spent time doing house chores, playing, and eating together. Although their lives are lacking of materials, their hearts are full of love and kindness. We helped them with our strength and the ebullient spirit of youth, and in return they took care of us so we could be safe and happy while we were away from home. After a month and a half, we successfully restored an old school and one bridge, and we built one more small new bridge. These things really helped children at that place had a better educational environment, and people had an easier road to go to work. Local people were very excited with those new constructions, and we promised to come back next summer to bring better things. When the volunteer trip ended, my parents were very happy when I came back home safely. I felt so proud of myself because I could prove that I was a mature person by helping other people. Summer is coming soon, and I cannot wait to be on my next volunteer trip together with my friends.

Trở thành một tình nguyện viên mùa hè là một trong những điều tốt đẹp mà chúng ta có thể làm trong khoảng thời gian còn là học sinh. Thay vì lãng phí thời gian để chơi trò chơi điện tử hay đi lang thang cùng với đám bạn, chúng ta có thể tham gia chiến dịch mùa hè xanh ở trường. Bằng cách tham gia chiến dịch, chúng ta có thể trở thành những tình nguyện viên trẻ giúp đỡ cho những người đang gặp khó khăn. Tôi vẫn luôn nhớ về mùa hè năm trước khi đoàn tình nguyện của chúng tôi đi đến một vùng quê nghèo. Nơi này thậm chí còn thiếu nước sạch và điện trong khi ở nhiều khác nơi con người đang lãng phí chúng. Sau một ngày nghỉ ngơi, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp lại ngôi trường cũ kĩ cùng nhau, tham gia vào dự án tái xây dựng một số cây cầu ở địa phương nhờ nguồn vốn của các nhà tài trợ. Chúng tôi sống tại một số nhà người dân địa phương, và chúng tôi cùng dành thời gian làm các công việc vặt, vui chơi và ăn uống cùng nhau. Tuy cuộc sống họ thiếu thốn về vật chất, nhưng trái tim họ lại đong đầy tình yêu và lòng nhân ái. Chúng tôi giúp họ với sức lực và tinh thần sôi nổi của tuổi trẻ, đổi lại họ chăm sóc chúng tôi để chúng tôi có thể được an toàn và vui vẻ khi sống xa nhà. Sau một tháng rưỡi, chúng tôi đã thành công trong việc trùng tu lại ngôi trường và một chiếc cầu, xây mới được thêm một chiếc cầu nhỏ. Những điều đó thật sự giúp các em nhỏ có một môi trường giáo dục tốt hơn, và người dân có một tuyến đường để đi làm dễ dàng hơn. Người dân địa phương rất hào hứng với các công trình đó, và chúng tôi đã hứa sẽ quay lại vào mùa hè năm sau để mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn. Khi chuyến tình nguyện kết thúc, bố mẹ tôi rất vui mừng khi tôi trở về nhà an toàn. Tôi cảm thấy rất tự hào về bản thân vì tôi đã có thể chứng minh mình là một người trưởng thành thông qua việc giúp đỡ người khác. Mùa hè đang đến gần, và tôi không thể đợi để tiếp tục chuyến đi tình nguyện cùng với các bạn của mình.

Đoạn văn về công việc tình nguyện bằng Tiếng Anh lớp 7- Mẫu số 6

I want to provide food, clothes and blankets for wandering children. I want to do that because I want to share what I have with the children in need. I also want the world to be good people to help the wandering children. I hope that no child will be hungry and cold. I will cook food and bring it to street children on the weekends. I will do this in my future. I will also encourage my friends to donate clothes and blankets for them.

Tôi muốn cung cấp thức ăn, quần áo và chăn cho trẻ em lang thang. Tôi muốn làm điều đó bởi vì tôi muốn chia sẻ những thứ tôi có với những đứa trẻ đang cần. tôi cũng muốn trên thế giới này nhiều người tốt để giúp đỡ những trẻ em lang thang.Tôi hy vọng không có đứa trẻ nào sẽ bị đói và lạnh. Tôi sẽ nấu thức ăn và mang đến cho trẻ em đường phố vào cuối tuần. Tôi sẽ thực hiện việc này trong tương lai của mình.Tôi cũng sẽ khuyến khích bạn bè của tôi quyên góp quần áo và chăn cho họ.

Đoạn văn về công việc tình nguyện bằng Tiếng Anh lớp 7- Mẫu số 7

Volunteering is a job we do for the benefit of the community. Almost everyone likes this job, and so do I. I often give books to children in wetlands, or help old people, especially those who are sick, I want to provide food, clothes and blankets for street children. I want to do it because I want to share the things I have with children who are in need. I hope no child will be hungry and cold. I will cook food and bring it to street children on the weekends. I will also encourage my friends to donate clothes and blankets to them.

Tình nguyện là công việc chúng tôi làm vì lợi ích cộng đồng. Hầu như mọi người đều thích công việc này, và tôi cũng vậy, tôi thường tặng sách cho trẻ em vùng đầm lầy, hoặc giúp đỡ những người già, đặc biệt là những người ốm đau, tôi muốn cung cấp thức ăn, quần áo và chăn cho trẻ em lang thang. Tôi muốn làm điều đó vì tôi muốn chia sẻ những điều tôi có với những đứa trẻ đang gặp khó khăn. Tôi hy vọng sẽ không có đứa trẻ nào bị đói và lạnh. Tôi sẽ nấu đồ ăn và mang đến cho trẻ em đường phố vào cuối tuần. Tôi cũng sẽ khuyến khích bạn bè của mình quyên góp quần áo và chăn cho họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.