Lời giải chuẩn nhất cho câu hỏi: “ Xã hội có giai cấp đầu tiên xuất hiện ở ” và phần kiến thức mở rộng thú vị do TOP TÀI LIỆU biên soạn là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo

Câu hỏi

Xã hội có giai cấp đầu tiên xuất hiện ở
A. Ai Cập, Lưỡng Hà
B. Ấn Độ, Trung Quốc
C. Hi Lạp, Rôma
D. Gồm cả A, B và C

Lời giải :

đáp án đúng: A

Xã hội có giai cấp đầu tiên xuất hi

ện ở Ai Cập, Lưỡng Hà

Kiến thức tham khảo

Giai cấp là gì?

– Học thuyết Mác – Lênin về giai cấp là bộ phận hữu cơ của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Học thuyết đó chứng minh giai cấp là phạm trù kinh tế – xã hội có tính chất lịch sử. Giai cấp chỉ xuất hiện và tồn tại trong những điều kiện lịch sử nhất định của sự phát triển sản xuất.

Trong những điều kiện đó, mỗi giai đoạn phát triển của xã hội, với phương thức sản xuất tương ứng, có một hệ thống giai cấp nhất định bao gồm giai cấp thống trị , giai cấp bị trị cơ bản và giai cấp, tầng lớp trung gian. Sự tồn tại của các giai cấp sẽ không còn là tất yếu khi lực lượng sản xuất phát triển cao đến mức có khả năng thoả mãn mọi nhu cầu của xã hội và các cá nhân , khi sự “phân công” bộ phận thống trị , bộ phận bị trị trở lên không cần thiết.

– Trong tác phẩm Sáng kiến vĩ đại, Lênin định nghĩa : “Người ta gọi là giai cấp , những địa tập đoàn to lớn gồm những người khác nhau về địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ của họ ( thường thì những quan hệ này được pháp luật quy định và thừa nhận ) đối với những tư liệu sản xuất, về vai trò của họ trong tổ chức lao động xã hội như vậy là khác nhau về cách thức hưởng thụ và về phần của cải xã hội ít hoặc nhiều mà họ được hưởng.

Giai cấp là gì? Giai cấp là những tập đoàn người mà tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác, do chỗ các tập đoàn đó có vị trí khác nhau trong một chế độ kinh tế và xã hội nhất định.”

Như vậy, giai cấp và đấu tranh giai cấp là hiện tượng lịch sử, tồn tại khách quan, chứ không phải là kết quả của một cách tiếp cận xã hội, không phải là sản phẩm của tư tưởng. Lịch sử đó chứng minh rằng, giai cấp và đấu tranh giai cấp từng tồn tại nhiều thiên niên kỷ cho đến nay, nó có những đặc trưng của giai cấp cơ bản nhất. Đó là những tập đoàn người to lớn khác nhau về địa vị trong hệ thống sản xuất xã hội.

Cụ thể :

+ Khác nhau về quan hệ đối với tư liệu sản xuất.

+ Khác nhau về vai trò trong tổ chức lao động xã hội , trong tổ chức quản lý sản xuất.

+ Khác nhau về cách thức và quy mô thu nhập của cải xã hội.

Trong đó, sự khác nhau của họ về sở hữu đối với tư liệu sản xuất đóng vai trò quyết định địa vị của giai cấp trong hệ thống sản xuất xã hội.

Đặc trưng của giai cấp:

Giai cấp là một pham trù kinh tế xã hội có tính lịch sử, giai cấp không phải là sản phẩm của sản xuất nói chung mà là sản phẩm của hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử. Giai cấp là những tập đoàn người có sở hữu khác nhau về quan hệ đối với tư liệu sản xuất.

VD: Sở hữu phong kiến là sở hữu về ruộng đất, trang trại… Sở hữu tư bản là hầm mỏ, nhà máy, công trường… Giai cấp tức là sự khác nhau của họ về quan hệ với tư liệu sản xuất, đây là quan hệ cơ bản nhất. Chính sự thay đổi chế độ sở hữu đối với tư liệu sản xuất dẫn tới sự thay đổi quan hệ quản lý, quan hệ phân phối. Từ đó dẫn đến địa vị của các giai cấp trong xã hội cũng thay đổi.

VD: Thu nhập giữa địa chủ và nông dân, giữa tư sản và công nhân… Khác nhau về vai trong tổ chức lao động xã hội trong tổ chức quản lý sản xuất xã hội và ngược lại. Khái niệm giai cấp của chủ nghĩa Mác – Lênin nêu ở trên đã vạch rõ cơ sở kinh tế của giai cấp và quan hệ giai cấp. Đây là quan hệ khoa học, đối lập với quan hệ tư duy siêu hình trước đây, phân biệt khái niệm giai cấp hay tầng lớp. Những khái niệm vừa nêu chỉ những đặc trưng không liên quan gì đến hệ kinh tế, chế độ kinh tế xã hộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.