Xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán có ý nghĩa gì với giáo viên?

Xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán có ý nghĩa gì với giáo viên? Xây dựng kế hoạch môn Toán đem lại ý nghĩa gì cho giáo viên? Việc xây dựng kế hoạch môn Toán nói riêng và các môn học nói chung là điều cần thiết trong giảng dạy. Vậy chúng mang lại những ý nghĩa gì? Cùng tìm hiểu nhé.

1. Xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán là gì?

Xây dựng kế hoạch là sự xác định một cách có căn cứ khoa học những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ (thời hạn, tốc độ, tỉ lệ cân đối) về sự phát triển một quá trình và định ra những phương tiện cơ bản để thực hiện có kết quả những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đó. Nói một cách đơn giản, xây dựng kế hoạch là quyết định trước xem sẽ phải làm cái gì, làm như thế nào, khi nào làm và ai sẽ làm cái đó. Xây dựng kế hoạch bao gồm các bước: tiền kế hoạch, chẩn đoán, hình thành bản kế hoạch, hoàn chỉnh bản kế hoạch.

Kế hoạch dạy học là một bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; dự kiến các nguồn lực học tập; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

=> Xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán là xây dựng bản thiết kế xác định những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, cách thức thực hiện những mục tiêu đó trong việc giảng dạy môn Toán, qua đó kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

2. Xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán có ý nghĩa gì với giáo viên?

Xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán có ý nghĩa gì với giáo viên?

Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán có nhiều ý nghĩa đối với giáo viên. Cụ thể, việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán có các vai trò sau:

– Giúp giáo viên nắm được mục đích, ý nghĩa, tác dụng của kế hoạch dạy học cả năm và từng tiết.

– Giúp giáo viên giảng dạy hiệu quả, logic hơn.

– Tạo điều kiện cho hội đồng và người khác đánh giá được năng lực của giáo viên

– Giảm thiểu hoạt động trùng lặp, chồng chéo và dư thừa, tạo khả năng hoạt động và sử dụng bài dạy một cách có hiệu quả.

– Giảm thiểu những tình huống bất ngờ, không lường trước

– Giúp giáo viên thiết kế các hoạt động dạy học xuyên suốt, bổ trợ lẫn nhau, từ đó nâng cao hiệu quả dạy học.

3. Các bước xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán

Để xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán nói riêng và các môn học khác nói chung, thầy/cô cần thực hiện 6 bước từ nghiên cứu tài liệu đến đánh giá hoạt động học tập, hoạt động giáo dục của học sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.